ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΕΤΟΦΕΛ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16393/01ΑΤ/Β/88/1279
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 000403401000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για άνοιγμα